Terms of service

Välkommen till Gigway! Vi har byggt Gigway för att vara en frilansplattform som matchar företag med specialister inom media och tech. Via Gigway kan du matcha, chatta, signera avtal, rapportera, ge omdöme och hantera betalningar – allt i en och samma app.

Vi har försökt skriva våra användarvillkor så tydligt och lättförståeligt som möjligt. Dessvärre så gör olika juridiska krav detta till en svår uppgift. Därför ber vi dig, om du har några funderingar eller något du är tveksam över, att kontakta oss direkt.

1. Allmänt och definitioner

Gigway är en digital marknadsplats för förmedling av arbetsuppdrag inom media och tech som utförs av frilansare (“Tjänsten“).Tjänsten erbjuds via en smartphone-applikation (”Appen”) och via en webbplats (”Webbplatsen”). Tjänsten, Webbplatsen och Appen tillhandahålls av Cruitway AB, organisationsnummer 556908-2497, med huvudkontor beläget på Storgatan 10, 114 51 Stockholm (“Gigway“).

Dessa användarvillkor (“Villkoren“) gäller för alla som registrerar sig i Appen eller på Webbplatsen och skapar ett konto (”Användare”). Användare som lägger upp arbetsuppdrag och söker någon för att utföra dem kallas fortsatt för ”Beställare”. Bara företag och andra juridiska personer som bedriver någon form av näringsverksamhet kan vara Beställare. Användare som ansöker om att få utföra uppdragsannonserna och sedan utför arbete kallas för ”Uppdragstagare”. Uppdragstagare delas in i två grupper.

Uppdragstagare kan antingen ansöka om att få utföra arbetsuppdrag såsom egenföretagare (tex. genom enskild firma, aktiebolag eller via egenanställningsföretag) och innehavare av
f-skattebevis (”Konsult”). Uppdragstagare kan också ansöka att få utföra arbetsuppdrag såsom vanlig arbetstagare utan f-skattebevis varvid sådana Uppdragstagare anställs av Gigway för utförande av det specifika uppdraget (”Arbetstagare”).

De uppdrag och tjänster som Uppdragstagare utför via Tjänsten kallas för “Uppdrag“. Uppdragsbeskrivningen som läggs upp i Tjänsten av Beställare och som Uppdragstagaren kan ansöka om att få utföra, kallas för ”Annons”.

Villkoren för Tjänsten kan komma att ändras varvid Användare kommer att uppmärksammas på det när dom loggar in på Tjänsten. Det är dock varje Användares skyldighet att själv hålla sig informerad om vilka villkor som gäller vid var tid.

2. Användning av Tjänsten

2.1 Allmänt om Tjänsten

För att få nyttja Tjänsten ingår både Beställare och Uppdragstagare avtal med Gigway i form av dessa Villkor. Tjänsten är en marknadsplats där Användare kan komma i kontakt med varandra för beställning och utförande av Uppdrag. Beställare skapar Annonser som Uppdragstagare sedan anmäler intresse på. När en Beställare och en Uppdragstagare i Tjänsten kommit överens om utförande av Uppdrag ingår sedan båda parterna också ett individuellt avtal med Gigway om utförande av det specifika Uppdraget.

Gigway agerar alltså alltid som en mellanman mellan Beställare och Uppdragstagare som båda enbart ingår avtal med Gigway. Det uppdragsspecifika avtalet mellan Gigway och Beställare kallas för ”Beställningsavtal” medan det uppdragsspecifika avtalet mellan Gigway och Beställare kallas för ”Uppdragsavtal”. Om Uppdragstagare är Konsult kallas Uppdragsavtalet för ”Konsultavtal”. Om Uppdragstagare är Arbetstagare kallas Uppdragsavtalet för ”Anställningsavtal”. Beställningsavtal och Uppdragsavtal ingås genom att Beställare respektive Uppdragstagare bekräftar detta i Tjänsten. Både Beställningsavtal och Uppdragsavtal lyder under dessa Villkor.

Efter ingående av Beställningsavtal och Uppdragsavtal åligger det Uppdragstagaren att utföra Uppdraget och Beställaren att (via Gigway) ersätta Uppdragstagaren för utfört Uppdrag genom [betalning via den betallösning som anvisas i Tjänsten/betalning av fakturera från Gigway]. Gigway tillser sedan att Uppdragstagare får ersättning för utfört Uppdrag i enlighet med vad som överenskommits mellan Beställaren och Uppdragstagaren i Tjänsten.

För att få använda Tjänsten som Uppdragstagare behöver du uppfylla kraven för att vara antingen Konsult eller Arbetstagare.

2.2 Villkor för att få nyttja Tjänsten som Konsult

För att vara Konsult krävs att du kan uppge namn, adress telefon, e-mail och organisationsnummer för den juridiska person (företag, föreningar etc.) som är Konsulten. Konsult måste också inneha F-skattsedel. Vidare krävs att du som företräder Konsulten kan uppge namn, personnummer, samt eventuell annan e-postadress och telefonnummer. Vi på Gigway behöver nämligen kunna försäkra oss om att det finns en fysisk företrädare för Konsulten.

För varje Uppdrags utförande ingår du som Konsult ett Konsultavtal med Gigway. Gigway äger sedan rätt att fakturera Beställaren för det Uppdrag du utför som underkonsult till Gigway. Gigway tillser sedan du som Konsult erhåller ersättning utfört Uppdrag i enlighet med vad som överenskommits mellan dig och Beställaren i Tjänsten. Såvida inte detta reglerats särskilt äger Konsulten inte självständigt företräda Gigway eller Beställaren. Konsulten är i förhållande till Beställaren en underleverantör till Gigway.

Förmedlingen av Uppdrag och tillhandahållande av betalningslösning innebär inte att Konsult på något sätt står i anställnings- eller uppdragsförhållande till Gigway (eller Beställare). Ansvaret för dessa frågor ligger alltid hos Konsulten själv och Gigway ansvarar inte i någon mån för arbetsgivaravgifter eller andra sociala avgifter. I den mån sådana kostnader uppstår ska Konsulten bära dessa. Gigway tillhandahåller genom Tjänsten Konsulter den information som krävs för att fullgöra sina skattemässiga åtaganden.

2.3 Villkor för att få nyttja Tjänsten som Arbetstagare

För att vara Arbetstagare att du lämnar namn, personnummer, e-postadress och eventuellt telefonnummer. För varje Uppdrags utförande ingår du som Arbetstagare ett Anställningsavtal med Gigway. Gigway äger sedan rätt att fakturera Beställaren för det Uppdrag du utför. Gigway tillser sedan du som Arbetstagare för lön för utfört Uppdrag i enlighet med vad som överenskommits mellan dig och Beställaren i Tjänsten.

Anställningsformen i Anställningsavtalet är [alltid] en allmän visstidsanställning enligt lagen om anställningsskydd. Huvudregeln är att visstidsanställningen gäller så länge som Uppdraget gäller men under vissa omständigheter kan visstidsanställningen avbrytas i förtid med [en månads uppsägningstid]. Gigway har exempelvis alltid rätt att säga upp ett Uppdragsavtal i förtid om Beställaren säger upp Beställningsavtalet i förtid.

Enligt lagen om anställningsskydd gäller att om du som Arbetstagare under en femårsperiod haft allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år så övergår anställningen till en tillsvidareanställning, vanligen kallad fast anställning. Tyvärr kan Gigway inte erbjuda Arbetstagare fast anställning. Därför kan du som Arbetstagare under en femårsperiod maximalt arbeta två år minus en dag. Därefter måste du övergå till att vara Konsult om du vill arbeta ytterligare genom Gigway.

[Vidare kan du som Uppdragstagare behöva godkänna villkoren från Gigways betalningsleverantör samt uppge bankkontouppgifter för att kunna ta emot betalningar gjorda med betalkort för utförda Uppdrag. Du tillåter också Gigway att dela med sig av denna information till betalningsleverantören så att betalningar från Beställaren till ditt bankkonto kan genomföras.]

2.4 Villkor för att få nyttja Tjänsten som Beställare

För att använda Tjänsten som Beställare krävs att du kan uppge namn, adress (samt ev. faktureringsadress), telefon, e-mail och organisationsnummer för den juridiska person (företag, föreningar etc.) som då blir Beställare. Vidare krävs att du som företräder Beställaren kan uppge namn, personnummer, e-postadress och eventuellt telefonnummer. Vi på Gigway behöver nämligen kunna försäkra oss om att det finns en fysisk företrädare för Beställaren.

Beställare får inte försöka kringgå Gigway genom att rekrytera eller ersätta Konsult/Arbetstagare på andra sätt än genom Tjänsten. Detta gäller både Beställaren och till Beställaren närstående bolag, t.ex. moder-, syster- eller dotterbolag. Om Beställaren bryter mot detta har Gigway rätt till vite om 50 000 kr samt skadestånd om den verkliga skadan överstiger vitet. Utan hinder av detta kan dock Beställaren rekrytera Konsult/Arbetstagare som identifierats via Tjänsten förutsatt att arbetet inleds tidigast efter avslutat Uppdrag. Detta kostar [X] kr exklusive moms och sker genom att notifiera Gigway på [mail].

2.5 Vilken information som får förmedlas

Användare ansvarar över att uppgifter som Användaren lägger upp på serviceplattformen är korrekta samt att de inte strider mot gällande lagstiftning. För det fall Gigway finner att något som Användaren lagt upp är illegalt eller på annat sätt olämpligt förbehåller sig Gigway rätten att radera detta och/eller stänga av Användarens konto. Gigway ansvarar inte för den information som Användare lägger upp på serviceplattformen.

2.6 Övrigt om användandet

En Användare får bara registrera ett användarkonto hos Gigway. En Användares konto får endast användas av den Användare som registreringsuppgifterna avser. Det är förbjudet att använda en annan Användares konto.

Beställare är självklart förbjudna att lägga ut uppdrag som är olagliga eller annars kan anses som stötande eller olämpliga.

[Vidare erbjuder Gigway både Beställare och Uppdragstagare att identifiera sig själva med hjälp av mobilt Bank-ID. På detta sätt kan vi säkerställa Användares identitet och folkbokföringsadress.]

2.7 Upphörande av nyttjande av Tjänsten

Användare har när som helst rätt att sluta använda Tjänsten. Gigway får utan föregående varsel till Användaren inskränka, stänga eller avsluta ett användarkonto som tillhör en Användare som inte följer dessa Villkor eller som på annat sätt missbrukar eller missköter Tjänsten.

Dessa villkor upphör att gälla när Användare upphör med sin användning av Tjänsten. Så länge det finns ett Beställningsavtal eller Uppdragsavtal som gäller fortsätter dock dessa Villkor att gälla oförändrat.

3. Försäkring

Genom att Beställare betalar för Tilläggstjänsten (såsom definierat nedan) kan Gigway tillse att alla Uppdragstagare som utför Uppdrag via Tjänsten (innebärande att det bokas och betalas via Gigway) automatiskt är försäkrade. Mer information och detaljerade villkor finns under fliken “Försäkring” inuti Appen och på Webbplatsen. Eventuell självrisk betalas av Uppdragstagaren.

3.1 Konsulter

För uppdrag åt Privatbeställare ingår automatiskt ansvarsförsäkring som täcker upp till 10 miljoner kronor (om man av misstag skulle orsaka någon egendoms- eller personskada hos Privatbeställaren), olycksfallsförsäkring (om man själv skulle bli skadad under Uppdraget eller på resan dit eller hem) samt egendomsförsäkring (om någon utrustning man tog med sig till Uppdraget gick sönder) från If.

3.2 Arbetstagare

För uppdrag åt Företagsbeställare ingår automatiskt ansvarsförsäkring via Svedea som täcker upp till 10 miljoner kr (om man av misstag skulle orsaka någon egendoms- eller personskada hos Företagsbeställaren). Vidare ingår olycksfallsförsäkring via If (om man själv skulle bli skadad under Uppdraget). Slutligen, om man har en ordinarie arbetstid åt Företagsbeställare via Gigway på minst 8 timmar per vecka, så ingår även livförsäkring via Movestic.

 

 4. Tillgänglighet

Appen och Webbplatsen är tillgänglig via internet alla dagar. Gigway förbehåller sig dock rätten att vid exempelvis uppdateringar eller underhåll stänga ned Appen och Webbplatsen. Vidare uppmärksammas Användare på att driftsavbrott mm. kan förekomma som påverkar tillgängligheten av Tjänsten.

Kommunikationshastigheten mellan Användares och Gigways server beror dels på Användarens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Gigway ansvarar ej för eventuella störningar som påverkar tillgängligheten till Appen, Webbplatsen eller Tjänsten som kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, vid underhåll av Tjänsten eller i övrigt.

5. Behandling av personuppgifter

Gigway har som att mål att vara världens tryggaste marknadsplats för tjänster. I detta ingår att värna om våra Användares integritet och därmed också en hög nivå av dataskydd. Användare uppmuntras att läsa mer om exakt vilka personuppgifter Gigway samlar in, hur personuppgifterna behandlas, vilka Gigway kan komma att dela med sig av till andra och varför i Gigways Personuppgiftspolicy här.

6. Cookies

En cookie är en textfil som sparas på din dator, smartphone, surfplatta eller annan enhet. Denna textfil innehåller information som används för att Användaren ska få en så bra upplevelse vid användning av Tjänsten som möjligt. Du kan hantera cookies bland inställningarna i din webbläsare.

Gigway använder cookies endast för att identifiera varje Användare som unik men anonym. Eftersom att en cookie bara är en liten textfil som inte kan innehålla virus så kan den inte på något sätt skada din dator. Den är dessutom så pass liten att du inte kommer märka att den finns på din dator eller smartphone.

Trots att Gigway inte har någon reklam från tredjepartsföretag så används tredjepartsföretag för att bättre förstå våra Användare. Inga privata uppgifter som skulle kunna härleda personen delas (såsom namn, personnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer). Detta fungerar så att vid besök lagras en cookie som gör att Gigway kan identifiera vilken typ av Användare som gör vad. Exempelvis kan Gigway utläsa att det är väldigt populärt med hundpassning i ett specifikt område, och kan då underlätta för bokning av hundpassning just där.

Det är möjligt att konfigurera din webbläsare eller smartphone för att automatiskt neka cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. De cookies som används av Gigway.com gäller enbart för den webbläsare du använt när du sökt i Tjänsten.

7. Betalningar

7.1 Hur Gigway tar betalt

7.2 Betalningar från Beställare till Gigway

Beställares betalningar för utförda Uppdrag sker alltid mot faktura utställd av Gigway. Arvodet för varje Uppdrag består av [ett fast timpris/månadslön/andra upplägg?], exklusive moms. Priset kan variera och framgår av Tjänsten. Om Uppdraget är mindre än en månad långt ställs fakturan alltid ut så fort Beställaren genom Tjänsten godkänt den tid för Uppdragets genomförande som Uppdragstagaren rapporterat inom Tjänsten. Om Uppdraget är längre än en månad förbehåller sig Gigway rätten att fakturera Beställaren månadsvis i efterskott. Betalningstid är alltid 30 dagar.

7.3 Betalningar från Gigway till Uppdragstagare

Uppdragstagare erhåller sin ersättning för utförda Uppdrag från Gigway. Betalning från Gigway till Uppdragstagare sker genom kontant överföring till av Uppdragstagaren angivet bankkonto.

Om Uppdragstagare är Arbetstagare erhåller denne sin nettolön [för den senaste månaden] efter avdrag för skatt och sociala avgifter.

Om Uppdragstagare är Konsult erhåller denne sin bruttoersättning [för den senaste månaden] utan avdrag för skatt och sociala avgifter.

8. Ansvarsbegränsning

Gigways ansvar gentemot Beställare respektive Uppdragstagare, i förhållande till utförande av Uppdrag, regleras genom Beställningsavtal respektive Uppdragsavtal. Gigways ansvar gentemot Beställare respektive Uppdragstagare för enbart användande av Tjänsten regleras genom dessa Villkor.

Då Tjänsten endast består av att förmedla Uppdrag åtar sig Gigway inte något generellt ansvar för eventuell skada som Beställare eller Uppdragsavtal åsamkas vid Uppdrags utförande med undantag för skada som uppkommit uppsåt eller grov vårdslöshet av Gigway. Gigways ansvar vid uppsåt eller grov vårdslöshet i tillhandahållande av Tjänsten är under alla omständigheter begränsat till direkt skada (Gigway ansvarar därmed inte i något fall för indirekta skador).

9. Immateriella rättigheter

9.1 Allmänt

Innehållet på Webbplatsen och Appen liksom bakomliggande programvaror är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Upphovsrätten samt alla övriga immateriella rättigheter kopplade till Tjänsten, Appen och/eller Webbplatsen tillhör Gigway. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att utan Gigways samtycke göra kopior – oavsett med vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller Appen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen eller Appen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt.

9.2 Länkning

Vid länkning till Webbplatsen eller Appen ska Webbplatsen eller Appen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet får aldrig utan Gigways föregående medgivande presenteras inom ramen för en annan webbplats. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att webbplatsens innehåll riskerar att förvanskas eller missförstås

10. Facebook

Det är möjligt att registrera sig som Uppdragstagare via Facebook. Gigway kommer inte, utan Användarens tillåtelse, att posta något på Användares Facebook.

11. Synpunkter / Klagomål på Tjänsten

Gigway är ett företag i tidigt skede och söker därför löpande kontakt med sina Användare. Synpunkter och / eller klagomål emottages tacksamt via email [[email protected]] alternativt vår servicetelefon [X]. Användare ombeds också att omgående för Gigway påtala fel eller brister i Appen/Webbplatsen som påverkar Användare. Reklamation ska lämnas så snart Användare upptäckt fel eller brist. Reklamation görs till [[email protected]].

12. Tvist

Tvister som uppstår rörande tillämpning eller tolkning av dessa villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

Cruitway AB, 556908-2497

[email protected]

Gigway AB, 556908-2497

Skeppsbron 28, 111 30 Stockholm

[email protected]

Looking for freelancers? Create a company account and post your gig for free.Read more
+